Ферма „Реплянка“ е създадена през 2007 г. и в нея се отглеждат около 600 броя овце от автохтонната (аборигенна) порода реплянска овца – традиционна местна порода, която носи името на селото, в което се намира – с.Репляна. Фермата е разположена в сърцето на Западна Стара планина – регион от Натура 2000 и стопанисва пасищата и ливадите около фермата в съответствие с агроекологичните изисквания. Тя приютява и демонстрационен център за производство на кисело мляко и сирене. Животните се отглеждат пасищно, дневно изминават между 5 и 8 км и се хранят предимно с трева и сено, в което има над 100 вида треви и билки. Поради тази причина собственикът Димитър Иванов с гордост твърди, че отглежда „билкови агнета“, които дават мляко с дъх на билки.

Екстензивната паша в регионите от Натура 2000 е от изключителна важност за опазването на местообитания на застрашени видове животни и птици като лалугера, царския орел, ливадния дърдавец и други емблематични видове.

Тези овце не са рентабилни за производство на мляко и месо, но качеството на продуктите им е изключително високо. Породата им е типична местна планинска овца под селекционен контрол. По склоновете на Северна Стара планина те пасат над 100 билки, затова клиентите наричат агнетата и млечните продукти „билкови“.